Thursday, January 26, 2017

Press Release Progresu Program MDA Ronde 1 faze 1 no faze 2 iha Munisipiu iha Timor-Leste

Timor-Leste (TL) hanesan nasaun ida ne’ebe mos sai membru ba nasoens Organizasaun Mundial Saúde (OMS) iha rejiaun Azia Sudestiku. Iha rejiaun ida ne’e TL sei enfrenta hela problema saúde liu-liu moras kontajiozas barak hanesan TBC, Malaria, HIV/SIDA no mos moras tropikal abandonadu ka Neglected Tropical Diseases (NTDs) hanesan limfatik filariasis (LF), infesaun lumbriga ka Soil Transmitted Helminthes (STH) no Framboezia (Yaws).

Iha tinan 2012, MS halao peskiza nasional ida kona-ba prevalensia nasional moras LF no STH ho koperasaun Universidade Sydney (The University of Sydney) no suporta finanseiru no tekniku husi OMS. Rezultadu peskiza ne’e deskobre katak Sero-prevalensia nasional ba moras LF iha TL iha 17,5% no STH ba labarik idade eskola iha 29.0%. Dadus ida ne’e hatudu katak TL nasaun ida ne’ebe endemiku ba moras LF, tamba tuir padraun OMS katak prevalensia LF tenke < 1% husi total populasaun rai refere no ba kontekstu Timor-Leste Munisipiu ida –idak tenke atinji prevalensia LF < 1% ida ne’e.

Programa Mass Drug Administration (MDA) ka distribuisaun aimoruk masal ba ema hotu ida ne’e atu responde ba moras LF no infesaun lumbriga (STH) ne’ebe mak endemiku iha Timor-Leste. Ho ida ne’e, Governo RDTL iha komitmentu atu halao programa ida ne’e husi tinan 2015-2020.

Objetivu hala’o programa MDA atu hamenus taxa lumbriga oan (microfilaraemia rate) ba LF husi  10,6 % to’o menus husi 1% ba populasaun iha Timor-Leste iha tinan 2020, prevene no kontrola disabilidade kauza husi LF liu husi jestaun morbilidade ±80% ba hirak ne’ebe identifika ho disabilidade tamba LF iha 2020, kontrola infesaun ne’ebe kauza husi lumbriga ka STH  husi 29% to’o 5 % ba labarik sira ho idade husi fulan 6 to’o tinan 16 liu husi  tratamentu lumbriga dala rua ba kada tinan iha 2020, Elimina Framboezia, i kazu zero liu husi identifikasaun kazu ativu no tratamentu ba kazu hotu-hotu ne’ebe identifika, sira nia kontaktus no populasaun ne’ebe iha risku (e.z. ema hotu hotu iha suco laran bainhira kazu ruma deteta) iha 2017 no atinji eradikasaun iha 2020.
Paulino Pinto nudar consultan ba programa MDA ne’e informa katak atividades planeadu ba programa MDA kompleta ona mak hanesan advokasia lider lokal iha nivel munisipiu sobre programa MDA, kona halao vijilansia baze de dadus, treinamentu facilitadores programa MDA iha munisipi, treinamentu voluntariu komunidade iha nivel posto administrativu, registrasaun komunidade no alunus escola husi voluntariu komunidade, fahe aimoruk massal husi voluntariu komunidade, ikus liu monitorizasaun ba reasaun adversa aimoruk husi voluntariu komunidade.

Paulino realsa programa MDA durante tinan 2015 no Kuarter 2 tinan 2016 halao ona iha Munisipiu 10 hanesan Liquisa, Ermera, Manatutu, Aileu, Ainaro, Manufahi, Baucau, Viqueque, Lautem, no Dili. Munisipiu tolu hanesan Liquisa, Ermera no Manatutu kompleta Ronde 1 iha fulan outobru no Novembru 2015. Tamba iha reasaun adversa ne’ebe mosu maka’as iha Munisipiu Bobonaro iha tempu ne’eba iha fulan Outobru 2015, programa MDA mos hapara temporariamente husi Ministra Saúde.

Conltan ba programa MDA haktuir planu Ministériu Saúde liu husi Departementu Doencas Contajiozas sei halao fila fali programa MDA iha Covalima, Bobonaro no Oecusee iha semana segundu fulan Maiu iha 2016. Orsamentu alokadu ona ba Munisipiu hirak ne’e. Ba Rejiaun ZEEMS-Oé-Cusse (Ambéno), no Munisipiu Bobonaro komesa ona advokasia ba lider lokal sira no treinamentu ba pesoal saude sira atu sai fasilitadores ba prgorama MDA nian ba tinan 2015-2020. Hafoin treinadu ba MDA, fasilitadores sira ne’e sei treinadu fila fali atu implementa programa MDA hodi fahe aimoruk DEC, Albendazole no Pyrantel Pamoate ba populasaun ne’ebe mak elijivel atu hemu. Tamba, ba sira ne’e mak hanesan inan isin rua, inan fo-susu no moras todan hanesan kankru, moras fuan, moras rins sei exkluidu (la fo aimoruk) ne’ebe mak mensiona iha leten.


Voluntariu sira ne’ebe treinadu ona no sei treinu sei ba halao rejistu uma kain, fahe aimoruk – DEC, Albendazole no Pyrante Pamoate, no mos sei identifika populasaun hirak ne’ebe mak suspeitu moras TBC, Malaria no Ain-potis hodi bele hetan verafikasaun no konfirmasaun husi fasilitadores MDA nivel Munisipiu sira. Tamba, programa MDA ne’e Programa integradu ho program sira seluk ne’ebe mak halao program hirak ne’ebe mensiona-TBC, Malaria no seluk tan. Husi programa fahe aimoruk masal ida ne’e, voluntariu komunidade sira mos treinadu atu bele suspeitu moras Frambuezia no sei koileta informasaun kona-ba moras refere hodi bele fo informasaun ba pesoal saude hanesan tekniku laboratoriu nivel Munisipiu sira atu bele hasai ran hodi bele halo testu ba moras refere. Tamba, Ministério Saúde mos iha objetivu atu elimina moras ida ne’e iha tinan 2020. Paulino reforsa.MS-001

No comments: