Wednesday, May 04, 2011

“Labarik ho menor idade nain haat mate iha parte ermera tamba hetan moras sarampu”


CNCM-Surtu Kontinua Halo Vizilansia Masimu.
Ministerio da saude liu husi Komisaun Nasional Kontrola Moras Surtu ka Outbreak CNCM-Surtu fornese informasaun adekuadamente ba komunidade, sira nebe hela iha foho leten, Area Remotas, Area Rurais dolok kuak no sidade. Enkontru CNCM Nebe halao iha salaun INS Comoro hetan partisipasaun Masimu husi Prezidente komisaun Dr. Nelson Martins,MD,MHM,PhD, Sub-komisaun no Parseirus. 03 Maiu 2011
Dr. Nelson Martins iha ninia intevensaun hateten hareba kazu akontesementu moras Sarampu ka campak iha loron hirak liu ba agora dadaun ninia numeru komesa aas ba bebeik. Sarampu nee akontese ba labarik ho grupu idade fulan neen too ida 14 nebe agora dadaun rejulta ita nia komunidade nain haat mak mate iha (Atsabe Foin lalais nee)
Nelson Haktuir; "Dadus nebe relata husi Gabinete Sistema Imformasaun Saude Ministerio saude hatuir katak iha 29 abril 2011 iha ermera kazu kontinua sae agora dadaun dadus sira nebe komfirmadu hamutuk 224 kazus ba grupu idade fulan neen too tinan 14".
Loron 30 Abril too 02 Maiu relata kazu hamutuk 32 kazus nunee agora dadaun mos identifika taan kazu ida Likisa nunee ekipa nasional halo ona intervensaun ba kazu nee.
Total moras sarampu ka campak iha teritoriu laran hamutuk 161 kazus no husi total hirak nee identifika nain haat mate husi grupu idade tinan lima too tinan sanulu resin haat.
Asaun nebe ministerio da saude foti hodi responde ba moras nee mak
Ministerio Saude liu husi Komisaun Nasional ba kontrola Moras surtu Ka Outbreak (CNCM-Surtu) relata katak numeru sarampu aumenta makas iha semana hirak ne’e.
Sinal husi Moras Sarampu ka Campak mak hanesan:
Mosu Kafuak mean iha labarik nia isin lolon no provoka isin manas.
Wainhira ita la kuidadu didi’ak labarik nia Saúde labarik ne’ebé afektadu ba moras sarampu bele hetan moras, Nutrisaun ladi’ak no dalaruma mos bele hamate.
Moras sarampu bele daet lalais husi labarik ida ba labarik seluk wainhira sira besik malu.
Tanba ne’e, Favor ita bele fo atensaun katak:
- Labarik ne’ebé deit mak isin manas ho musan mean iha isin, Favor lori lalais ba klinika ne’ebé besik ka Ospital hodi hetan tramentu Urjente.
- Ministerio Saude sei organiza hodi fo imunizasaun iha teritoriu laran tomak ba labarik ne’ebé ho idade fulan 6 too 14. Husu ba inan aman sira nia responsabilidade atu bele lori oan sira ba simu imunizasaun.
- Bainhira doutor diagnosa no dehan katak ita boot nia oan hetan sarampu, Favor labele husik nia ba iskola durante semana ida, Hodi prevene atu moras ne’e labele da’et hikas ba labarik seluk
Obrigado ba ita boot sira nia atensaun no kolaborasaun ho Ministério da Saúde hodi prevene moras Sarampu husi labarik hotu iha Timor Leste.MS001

No comments: