Monday, February 06, 2012

Sistema Saúde ohin loron diak liu uluk wainhira TL sei iha portuges no Indonesia nia okos” Dehan Ministru saude iha vizita traballu 03 fevereiru 2012

Vijita trabalhu nebe halao husi ministru Saúde iha loron rua no loron tolu fulan fevereiru 2012 nee hetan antusiaismu makas husi knar nain Saúde Ospital referral Suai, nomos Servisu Saúde distrital Covalima.
Iha loron tolu fulan fevereiru 2012 ekipa ministru da Saúde dr. Nelson Martins, hala’o sorumutu ho knar nain Saúde servisu Saúde distrital de Covalima.
Inkontru nebe halao durante loron ida nia laran nee koalia  konaba  konsellu administrasaun Servisu Saúde distrital nomos konsellu administrasaun Ospital referral Suai nian.
Iha okaziaun nee Direktor Saúde Distritu Covalima Bernardino da Silva hatoo aprezentasaun konaba profile servisu Saúde distritu nian nomos lamentasoins no prekupasoin ba Ekipa ministru Saúde ho ninia komitiva.
 sorumutu nee hetan akompanha masimu husi knar nain Saúde sira nunee ministru da Saúde actual loreadu ba full Professor husi Universidade Sydney iha ninia intervensaun hateten. Sistema Saúde ohin loron diak liu uluk wainhira Timor Leste sei iha portuges no Indonesia nia okos”.
Iha oportunidade nee ministru Saúde mos esplika liutan konaba pilar lima nebe importante ba knar nain Saúde sira mak hanesan; Oinsa ita jere ita nia instituisaun, saida mak ita presta, semak atu presta servisu, halo iha nebe no uza saida, no oinsa finansia aktividades. MoH

No comments: