Saturday, February 11, 2012

Nelson Martins “Pesoal saude hatudu izemplu moris moos, Hijiene pesoal diak no moris iha uma nebe moos”.

Ministru saude Dr.Nelson Martins, kasu lia hirak nee iha reuniaun kordenasaun ba avaliasaun rejultadu sistema saude distritu ermera.
Observasaun geral iha capital Gleno distritu ermera nota katak, Gleno agora dadaun nakonu ho foer, duut naruk, nomos bee Nalihun barak iha bareira merkadu, Eskola, Merkadu nomos fat-fatin nebe haleu capital Gleno halo ministru saude prekupa no fo orientasaun ba Direktor saude Distrital, Xefe CHC, Xefe departamentu Ambiental, Xefe departamentu Doensas kontagiozas Ministeriu saude atu reforsa aktividade SISCa meja haat (4) atu halo limpeja Geral hodi prevene komunidade husi moras malaria, dengue, diareia, no sel-seluktan.
Iha inkontru ne’e ministru Saúde husu ba knar na’in Saúde sira ne’ebé iha distritu ne’ebé refere atu kopera di’ak ho parseirus sira. hodi nune’e bele alkansa objektivu ida ke di’ak iha futuru oin mai. Marka prejensa iha ikontru ne’e mak repjentante ka focal point husi NGO sira mak hanesan, SHARE, UNFPA, CVTL, Marie stops International, HADI’AK,  nomos sel-seluktan.
Nelson martins mos haktuir dala barak ita rona liafuan mesak furak no kmanek mak hanesan hari nasaun husi baze maibe ita rasik dalaruma la hatene ita nia populasaun hira mak existe, Hira mak isin rua, hira mak partus, Bebe hira mak moris. Tamba ne’e ita tenki hatudu ita nia espiritu nasionalizmu nomos profesionalismu.

No comments: