Thursday, January 26, 2017

CERIMONIA ENTREGA INSTRUMENTUS BAZIKUS HUSI ORGANIZASAUN MUNDIAL SAÚDE BA MINISTÉRIU SAÚDE

Ho tulun husi Organizasaun Mundial Saude iha Timor-Leste ohin 27 de Abril 2016 ita realiza tan cerimonia termo de entrega instrumentus bazikus hodi apoio programa saude na familia. Programa saude na familia hanesan parte ida husi pakote komprensivu kuidadu saude primaria nebe lansa iha fulan Abril tinan 2015 liu ba husi SE. Primeiru Ministro RDTL. Programa ida nee sai prioridade ida nebe Ministeriu da Saude tenki atinji nia metas antes loron 28 Novmbru 2016. Familia hot-hotu iha kompostu husi Aldeia 2.225 tenki hetan ona vizita husi pessoal saude sira. Nune’e iha loron 22 Jullu 2015 hahu halo pilotu iha Municipio Dili, no halo expansaun ba Municípiu sira seluk iha loron 6 Outubru 2015, prossesu implementasaun komesa halao husi Outubru 2015 iha Municípiu 12 inklui Rejiaun Autonomia Oecusse. Mekanismu implementasaun programa refere mak hanesan uza formatu annual no sistema dijital, iha prossesu implementasaun programa ne’e presiza tebes apoiu instrumentus médikus no instrumentus non medis, nune Ministeriu Saúde hato’o pedido no hetan resposta pozitivu husi Organizasaun Mundial Saúde iha Timor-Leste nebe durante ne’e servisu hamutuk ho Ministériu Saúde.

Hare ba programa ne’e hanesan prioridade ba Ministériu Saúde, iha loron 8 fulan Jullu 205, Ministeriu Saúde organiza enkontru ida hamutuk ho parseiro sira hot-hotu hodi husu apoiu ba implementasaun programa, iha enkontru refere OMS fo nia komitmentu hakarak fo apoiu financeiru no material ba implementasaun programa.

Iha diskursu Ministra da Saude, Dra. Maria do Céu hatete, rezultadu dadus Saúde na Familia husi fulan Jullu 2015 loron 24 Abril 2016 provizoriamente foti deit husi sistema manual. Total uma kain iha Timor-Leste tuir sensus nacional 2015 hamutuk 206,483. Uma kain nebe hetan vizita ona hamutuk 39.043. atinjimentu seluk hanesan treinamentu sistema digital ba ekipa integradu nivel Municípius no Posto Administrativu, distribuisaun Laptop no modem 68 unidades ba 68 sentru saude komunitáriu iha Timor laran komlpetu hotu ona.

Dra. Maria do Ceu realsa tan katak atividade saude na familia ho diak, ohin ita hetan tan suporta ekipamentus báziku husi Organizasaun Mundial Saude no husu Diretor Geral Prestasaun de Saude atu koordena mekanizmu distribuisaun ekipamentus hirak ne’e to’o baze hodi bele apressa implementasaun programa saude na famili ho susessu.

Entertantu Reprezentatnte Organizasaun Mundial Saúde, Dr. Rajesh Pandav hatete, OMS espera katak Ministeriu Saude sei halo esforsu tomak atu distribui ekipamentu hirak ne’e ba fasilidade saude hotu iha Timor-Leste. Tuir mai ami hein katak sei iha mekanizmu diak atu bele kontrola no kuidadu sasan hirak ne’e, karik presiza tenki fo mos treinamentu ba pessoal saude oinsa atu uza ekipamentus hodiak inklui oinsa halo manutensaun regular ba sasán hirak ne.e tenik Rajesh Pandav.


Reprezentante OMS ne mos mensiona liu tan katak instrumentus báziku nebe sei entrega mak hanesan; dellivery bed unidades 12, laryngoscope unidades 71, steam sterillizer unidades 71, resucitation bag 71, colorimeter unidades 71, stretcher unidades 71, trolley unidades 55, clock unidades 190, thermometer unidades 734, spygmomanometer unidades 367, stethoscope unidades 367, torch unidades 367, infant scale unidades 367, auriscope unidades 367, adult scale unidade 367, insenerator for medical waste unidade 1.MS-001

No comments: