Thursday, January 26, 2012

SAUDE DISTRITU DILI MEHI HAKOTU PATRAUN HAKIAK SUSUK

DILI-Direktora Saude Distrito Dili,Natalia de Araujo, hateten nia  iha planu no espektativas atu hasae servisu baziko hodi hakbesik  ba komunidade fo hanoin atu nune’e hakotu tiha ho susuk,tamba kapital Dili  moras sarampu mak sei sai dumina.

‘’hau iha ona planu hodi implementa,liu husi servisu saude nian la tuir komunidade sira iha kapitalDili tomak atu nune’e hakotu tiha susuk,tamba tuir identifikasaun komunidade sira mak saipatraun hakiak susuk’’,promete direitora saude Dili,Natalia,(19/1)ba xefe guverno iha salaun konferensia Ministerio Infraktutura  Caicoli Dili.
Planu servisu saude Distrital Dili,iha planu hodi implementa iha tinan 2012,tamba hare kazu susuk ka sarampu,tamba tuir numero ne’ebe maka rejistu iha saude katak kapital Dili numero montante a’as liu.modelu ne’e mak sei lao tuir komunidade sira hotu atu nune’e halo kordenasaun hodi hamos sidade Dili.

Basa tamba dala barak komunidade sira laiha kontribuisaun no konsensia nune’e soe foer arbiru deit  iha ambiente uma no bairo nune’e hamosu susuk.

‘’ami iha ona kordenasaun ida katak saude labele rega ho susuk sira hotu, tamba ne’e komunidade sira rasik mak tengki halo kotu susuk nia moris fatin atu nune’e sira labele sai fali patraun hakiak susuk ,’’ hateten Natalia.
Husi servisu ida ne’e sei hari grupu ida entre administrador distritu Dili  to’o xevi aldeia atu hamutuk hatutan nafatin inisiativa nebe mak uluk presidenterepublica no primeiro ministro tun direitamento hodi hamos bairo iha kapital Dili.
Planu nebe mak sei desentraliza  hodi diresaun distrito Dili nebe hato’o kona  ba inan sira ne’ebe mak partus normal iha ospital nasional Bidau atu nune’e transfere hotu ba sentru saude maternidade iha kapital Dili.

2 comments:

Anonymous said...

Sebele mai ita hamutuk halo advokasia ho Ministerio Estatal, no Ministerio Edukasaun atu bele kolabora hamutuk halo iha limpeja sesta-sesta. Ministerio Saude halo asaun iha parte tekniku hanesan fomigasaun, Promosaun Saude no advokasia, Ministerio Estatal orienta Adminitrador Distrito too Chefe de Aldeia atu mobiliza komunidade ba Limpeja no Ministerio Edukasaun Orienta Escolas hotu komesa husi Escola Primaria too Universidade atu tun hamtuk iha Limpeja Jeral kada sesta-feira. ho ida nee hau sente halakon Susuk nia Moris fatin no halakon Moras Dengue....

Anonymous said...

Sebele mai ita hamutuk halo advokasia ho Ministerio Estatal, no Ministerio Edukasaun atu bele kolabora hamutuk halo iha limpeja sesta-sesta. Ministerio Saude halo asaun iha parte tekniku hanesan fomigasaun, Promosaun Saude no advokasia, Ministerio Estatal orienta Adminitrador Distrito too Chefe de Aldeia atu mobiliza komunidade ba Limpeja no Ministerio Edukasaun Orienta Escolas hotu komesa husi Escola Primaria too Universidade atu tun hamtuk iha Limpeja Jeral kada sesta-feira. ho ida nee hau sente halakon Susuk nia Moris fatin no halakon Moras Dengue....