Tuesday, November 22, 2011

Loron Mundial Sintina Iha Timor Leste

TematikaTinan LMS Tinan 2011

“Mai Hatoman Aan UzaSentina Ijieniku”

Dili, 18 Novembru 2011. Asesu  ba saneamentu basiku sei menus liu iha Timor-Leste, kobertura hasa’e 16% de’it iha tempu tinan 10 (WHO-Unicef JMP).

Durante 2002-07, populasaun rurais amenta liu amenta fornese amentu saneamentu – estabelese liu 7,000 uma kain tinan-tinan maibe hari’I de’it sintina 5,000 iha fatin rurais . Maske maioria povu Timor-Leste hela iha fatin rurais, Husi esperensia barak nian ita hatene katak fatin rurais no urbano maka iha kontaminasaun barak husi fo’er bo’ot, be’e fo’er, no lixu.  Entoun, politika no programa governu tenke inclui saneamentu ba fa tinurba  no rurais hotu no saneamentu inklui fo’er boot, be’e fo’er, lixu, no hahalok ijene.
Oras ne’e sei iha nesesidade atu hadia saneamentu iha populasi hodi atinji ba Meta Dezinvolvimentu Millenniumnian (MDG) no PlanuDezinvolvimentu Nasional (PDN):55% kobertura saneamentu rural iha tinan 2015 (80% PDN)80% kobertura saneamentu urban iha tinan 2015 (100% PDN)
Moras ISPA no diarea mak kazu labarik no bebe nia mortalidade aas liu iha Timor-Leste nebe’e iha ligasaun forte ho saneamentu no ijiene la di’ak. Husi kazu diarea de’it iha Timor-Leste loron-loron labarik nian 3 maka mate.
Loron mundial sentina mak monu tinan-tinan iha dia 19 Novembru hanesan momentu importante no di’ak ida atu fo hanoin ba populasaun hotu, Ministériu no Governu atu hasa’e komitmentu atu garante familia hotu iha aldeia hot-hotu bele iha sentina.Iha loron importante ne’e parte hot-hotu asina komitmentu atu atinje estatus ALFA (Area La Soe Fo’er Arbiru)  ba aldeia hotu iha Timor Leste. Lider naturais ba ALFA hanesan representante husi suco maka hetan estatus ALFA tiha ona mos fo motivasaun ba chefe suco sira hotu iha Timor atu atijintu estatus ALFA ne’e. Sei ami nia suco bele, tamba sa suco seluk la bele?
Timor Leste foti vizaun Loron Mundial Sintina hanesan TAIS. TAIS hanesan hena uniku husi ema Timor Leste. Ho TAIS, Ministériu de Saúde no Ministériu relevante hanesan MdI (DNSAS) no parseiru hotu iha Timor Leste atu tau importante knar kultura atu atinji Timor Leste la soe fo’er arbiru. TAIS iha visaun ne’e mos signifika Timor Ami hotu Iha Sintina.
Sintina de’it sedauk to’o atu fo benifisiu ba Saúde. Ema hotu, katuas ferik, inan aman, labarik mane, feto, tenki uja. Tamba ne’e celebrasaun tinan 2011 foti tematika“Mai Hatoman Aan Uza Sintina Ijieniku”.
Iha loron celebrasaun sentina ne’e Ministériu da Saúde mos kontenti atu halo lansamentu ba filme maka bele uza halo promosaun uza sentina. Filme ho titulu “Zeta niaDomin” ne’e produz husi Ministériu Saúde ho supporta husi Australian AID liu husi programa BESIK.
MdS no MdI hato’o obrigado wain ba organizasaun tuir mai ne’e ba sira nia kontribusaun no servisu makas atu hala’o aktividade ne’e hetan suksesu: Australian AID liu husi programa BESIK, Unicef, Plan International, Child Fund, Oxfam, Water Aid, World Vision, AFMET, fakuldade Saúde publiku husi UNDIL, UNPAZ no UNTL.
 

No comments: