Tuesday, September 20, 2011

Inkontru Ministru Saúde ho Departamentu Jestaun Parseria MS

Dr. Nelson Martins, Ministru Saúde RDTL hala’o enkontru ho Departamentu Jestaun Parseria ho nia Unidade tomak ne’ebé kompostu husi Unidade Bilateral, UN Agencias, NGO, Sector Privadus, Instituisaun Akademikas, Fundo Global, HSSP-SP, no mos Infrastrutura.

Ministru Saúde hahu enkontru hodi fo énfaze ba departamentu Parseria atu kontinua hametin liutan servisus parseria nian ho hanoin katak DPM mak sai hanesan departamentu, Ne’ebé bele fo suporta rekursus extra atu bele preenche gaps ne’ebé mosu iha Ministériu Saúde iha faze implementasaun ba programas Ministériu Saúde nian.
Hahu husi Aprovizionamentu ba projetu HSSP-SP, Fundu Globa to’o iha divizaun Ekipamentus Médikus iha ona ekipa ne’ebé forte atu bele jere aktividade exekusun inklui mós Infrastrutura. Maske sei iha difikuldades ne’ebé infrenta maibe servisu  kontinua la’o ba oin hodi mos buka solusaun  atu bele rezolve barreiras ne’ebé iha.

Iha parte Finanças ne’ebé tau matan ba Projetu HSSP-SP no mos Fundu Global presija duni harmoniza aktividades balun ne’ebé hahu husi haforsa Gestaun Financeiru Públiku atu bele hametin liu tan divizaun Finanças iha Ministériu Saúde. Defikuldade ne’ebé infrenta hela maka,oin sa atu bele hetan asesu ba Free Balance, ne’e, Programa ka sistema elektronika ne’ebé suporta  informasaun kona ba uzus, balansus orsamentu atu bele ajuda tranparansia iha gestaun Financeira. Ministru Saúde sei levanta asuntu refere bainhira hasoru malu ho Ministra Finansas.

Entretantu, Xefé Departamentu DPM Ivo Ireneu hato’o informasaun kona ba servisus Diárius, koordenasaun oin-oin entre parseirus no mos preparasaun konseitus  ba akordus ne’ebé hala’o entre Ministériu Saúde  ho parseirus sira molok hala’o sira nia knar.

Ivo Ireneu hatutan katak se karik bele, preparasaun konseitus ba akordus ne’ebé atu asina precizamente prepara husi Gabinete Jurídiku hamutuk ho Departamentu. Polítika Ministériu Saúde nian.

Iha fatin Hanesan Ministru Saúde  husu atu foti asuntu ne’e iha Consellu diresaun Ministeriu saude nian ne’ebé hala’o diariamente iha kada segunda feira. mohmedia

No comments: