Monday, May 16, 2011

Kamapanha Seguru Estrada “Ministru Nelson SISCa Presija mos tau matan ba Assuntu Hirak ne’e”.Krus vermelha Timor Leste ka CVTL, Hamutuk ho Governu, Polisia tranzitu halao kampanha seguru iha Estrada iha palasio Governu nia oin ho tema “Ita hamutuk bele salva ema nia vida rihun ba rihun”.
Sekretariu Geral Izabel Guteres hateten katak kampanhia ne’e importante tebes tanba husi kampanha ne’e ema hotu bele hatene no bele minimiza asidente trafiku. Kampanha ida ne’e laos Timor oan deit mak halo maibe kuaze iha mundu tomak halao.
Iha fatin hanesa Ministru da Saude Dr. Nelson Martins MD,MHM,PhD nebe reprezenta primeru Ministru IV Governu Konstitusional iha nia diskursu hateten. “Loron ida ne’e hanesan loron ida nebe importante liu husi kampanha nebe sei halao durante loron hirak ne’e hanesan parte koperasaun diak ida hodi fo hateten ba komunidade sira konaba oinsa bele seguru iha Estrada”
Dr. Martins Hatutan hanesan ministru da saude no bazeia ba dadus nebe agora dadaun ita iha, espesialmente iha timor laran liu-liu dadus sira nebe relata husi Ospitais referais iha Timor Laran hatudu katak fulan-fulan ita registu kazu assidente trafiku kuaze atus ida ba leten.
“Atu hateten mos wainhira ita soke ema ida mate ka hatohar, Primeru moru nebe ita hasoru mak Polisia, Tribunal no sei pior liu kuandu ita hetan pena prizaun nebe sei difikulta ita nia vida moris iha future. Nune’e wanhira ita la respeita sinais tranzitu kuandu ita hetan assidente, no alizadu ita bele lakon ita nia vida moris. Tenik Ministru saude”.
Dr. Nelson Martins mos hatutan liutan katak hanesan ministru da saude hodi papel ministerio saude nian hau husu komunidade sira atu partisipa iha SISCa liu-liu assistensia meja haat nebe koalia konaba promosaun saude nomos hau sei kordena ho staff ministerio nian atu tau mos assuntu balun nebe iha ligasaun ho kuidadu saude primaria nian.
Partisipa iha ceremonia kampanha seguru Estrada ne’e mak Dr. Nelson Martins, MD,MHM,PhD nebe reprezenta Primeru Ministru RDTL, sekretaria Geral CVTL, Reprezentante husi Organizasaun Saude Mundial, Polisia Husi Unidade tranzitu, Parseirus, Estudantes UNTL, Komunidade no sel-seluktan MS001

No comments: