Sunday, March 06, 2011

Hadia Nutrisaun ba Dezenvolvimentu


Dili Saude-Semanal,Koalia kona ba nutrisaun outomatikamente koalia kona ba aihan nebe lor-loron ita han, ho mos oinsa aihan ne’e bele benefisia ba ita nia isin no resulta ba status saude no nutrisaun. Wainhira kondisaun isin fraku talves tamba moras no mos tamba insufisienti konsumu aihan, ida ne’e mak bele, hamosu kuran nutrisaun nebe hanaran malnutrisaun ho nia tipu malnutrisaun aguda, malnutrisaun kronika no todan menus , ho nia nivel status hanesan; normal, moderadu no grave, buat hirak ne’e hotu tamba defisiensia makro no mokro nutrienti .

Malnutrisaun hanesan problema publiku nebe kompleksu teb-tebes no fo kontribuisaun ba morbidade no mortalidade ba saude ema hotu-hotu nian, liu-liu ba labarik no inan sira. Malnutrisaun fo impaktu kresimentu, dezenvolvimentu fiziku, mental no kualidade rekursus humanus nian. Atu resolve ne’e laos deit aproximasaun husi asistensia saude nian deit, maibe problema nutrisaun ne’e problema multifaktor, tamba ne’e presiza aproximasaun ida nebe invole sektoris relevantes hotu-hotu.

Bazeia ba dadus Sistema infomasaun Saude, Republika Demokratika Timor Leste nian katak, iha Timor Leste, istimasaun ba labarik idade 0-59 mezes iha 199.557 bazeia ba relatorio anual sistema informasaun saude 2010 hatutu katak, husi total labarik nebe iha, 89% acessu ba fasilidade saude no iha livrinho saude inan no oan (LISIO). husi total nebe rejistadu no mai halo antropometrika (tetu todan no sukat liman kabun) indentika 14% labarik idade tinan 5 mai kraik malnutrisaun ( todan menus), 1454 labarik hetan malnutrisaun aguda grave (krekas), nebe agora dadaun hetan asistensia saude, nunemos husi 62% target suplementario hahan ba inan gravida, lactasaun no labarik < tinan 5, atinji ona 51%
Bazeia ba peskiza Demografia Saude nebe halao iha Timor leste.

Saida maka sai hanesan problema ?
Problema nutrisaun iha Timor-Leste, no mos nasaun dezenvolvidu sira, em geral sei dominasi ho problema defisiensia ba makronutrienti maka rezulta ba Kuran Energia Proteina, nebe hamosu malnutrisaun kroniku no aguda, hanesan krekas , badak, no todan menus, no mos defisiensia ba mikronutriente maka resulta ba defisiensia vitamina no mineral hanesan anemia ferru, kakorok bot, (defisinesia Iodo) defisiensia A , ect.
Timor-Leste nudar nasaun ida nebe ho taxa mortalidade labarik no inan nebe as iha rejiaun Aziatiku, kuaze metade husi mortalidade labarik tinan 5 mai kraik ne ninia kauza maka malnutrisaun. Prevalensia malnutrisaun iha Timor Leste as tebes tanba iha mos faktores barak maka halo impedimentu ba processu kresimentu no dezenvolvimentu saude: hanesan:

•Bebe balun moris ho todan menus liu husi kilo rua ho balu
•Bebe barak maka lahetan susuben inan eksklusivu durante fulan 6 primeiru
•Bebe sira hetan aihan komplementaria nebe sedu liu no la apropriadu, no mos hapara fo susu antes bebe halo tinan 2 ka hapara susu sedu liu
•Moras infesaun no inseguransa alimenta iha uma kain resulta ba konsomu individual menus entermus kuantidade no kualidade
•Ekonomika no redenmentu familia nebe menus
•Kultura nebe sei fo fantajen ba konsume aihan balun no hahalok ba pratika preparasaun hahan no moris nebe la saudavel
•Ambienti be’e no sanitasaun nebe la seguru
•Geografikamente no klima tempu udan no bailoron afeta ba produsaun hahan
•Infrastrutural nebe sei dauk estabelese diak
•Edukasaun maka bazika ba konhecimentu hodi muda hahalok nebe sei menus.
Faktores hirak ne’e mak sai hanesan kauza direta no inderta ba kontribuisaun malnutrisaun iha Timor Leste

Oinsa Politika Ministerio da Saude responde problema malnutrisaun iha rai laran

Ministerio da Saude nia komitmentu hodi hadia status nutrisaun iha Timor Leste, liu husi Direção Naciona Saude Comunitaria no iha Departamentu nutrisaun atu garante programa intervensoins ho komponentes de servisu hanesan: Programa Nutrisaun komunitaria e promove edukasaun no promusaun nutrisaun, Programa Siguransa alimentar, Programa Mikronutriente, programa nutrisaun kliniku, monitorizasaun no supervizaun hodi responde intervensaun direta no inderata ba asistensia servisu pakote baziku. Politika Estratejia Programa Nutrisaun Iha Timor Leste nia
Vizaun: Timor oan ho status nutrisaun diak ba Dezenvolvimentu

Missaun:
1.Asegura asistensia servisu nutrisaun ho kualidade ba ema hotu –hotu tuir espesifiku

2.Asegura ema hotu, ba asesu aihan nebe nutrivu

3.Promove partisipasaun Familia , komunidade no parte intersadus seluk

Objetivu: “Hasae status nutrisaun no Coinhecimentu populasaun Timor Leste hodi

hamenus numeru moras malnutrisaun no mate espesialmente

ba grupu alvu “

Estratejia:

•Assegura intervensaun saude nutrisaun nebe apropriado ba protesaun dezenvolvimento bazeia ba siklus moris
•Suporta, apoia processu komunidade ba atetude koidadus nebe kontribui ba protesaun kresimento no dezenvolvimento liu –liu ba grupu alvu
•Asseggura intervensaun multisectorial
•Involve komunidade iha identifikasaun problemas no intervensoin no hasae deversifikasaun ba konsome aihan kualidade hodi mantein seguransa aihan iha uma kain
•Assegura no enkoraja peskizaun nebe halao hanesan informasaun potensial ba intervensaun
•Dezenvolve kapasidades professional da saude hotu hodi asgura kualidade de servisu nutrisaun
•Asegura vijilansia nutrisional no seguransa alimentar
•Asegura jestaun kliniku no dieta hospitalar

Intervensaun nebe Ministerio halo halao bazeia ba situasaun aktual nebe iha rai laran, Ministerio da saude fornese intervensaun bazeia ba servisu pakote basiku iha koidadus primerio. Asistensia nutrisaun fornese tratamentu no preventiva bazeia ba sikus moris hahu husi adolsentes to tinan lima mai kraik. Tipu de intervensoin nebe halao maka hanesan:

•Halao prevensaun: Monitorizasaun kresimentu akonselhamentu ba labarik hotu idade tinan 5 mai kraik, distribui suplementu mikronutrienti hanesan , Vitamina A, Ferru folat , distribui suplementu hahan ba labarik hotu nebe idade 6-59 mezes, inan gravida no lactantes no distribuisaun aimoruk lumbriga
•Halao promosaun: Promove ba susuben inan ho optimu, komplementaria hahan nebe apropriadu liu husi ( pratika fo hahan ba labarik kiik ), Inisiativa Hospital Amigo da Crianca, no promove utilizasaun masin nebe iha iodu no halo edukasaun konaba utilizasaun aihan nutrivu, promove utilizasaun tos uma ninin uma ba konsume aihan nebe fonte mikronutriente, nebe asistensia hirak ne’e fornese iha SISCa, Postu Postu Sanitario, Centru da Saude Komunitaria, Hospitais de Referensia no Nasional
•Halo tratamentu: iha programa Jestaun Malnutrisaun Aguda iha Komunidade (JMAK) nebe responde ba tratamentu interna, tratamentu extrena, suplementaria hahan ba labarik no inan isin rua no inan fo susu nebe malnutrisaun moderadu, Pakote dieta hospitalar no Jestaun nutrisisional relasiona ho moras degeneratif
•Mobilizasaun komunidade; atu hasae asistensia servisu saude no nutrisaun maka persiza informasaun ba intervensaun nebe iha ba se no iha nebe atu hetan asistensia nebe diak, hodi haburas partisipasaun komunidade, identifikasaun sedu liu-liu ba labarik ho inan sira nebe ho kondisaun malnutrisaun, hasae kobertura programa no garante ba komunidade katak iha asistensia saude no nutrisaun
•Reforsa estratejia ba muda hahalok ba moris saude no nutrisaun saudavel liu husi edukasaun formal no non formal, hametin vijilansia nutrisaun hodi asegura intervensaun nutrisaun ba doensas kontajiozas no nao kontajiozas.
•Hametin kordenasaun no servisu intergradu ho sektores revelantes hodi asegura no grante asistensia programa nutrisaun

Target nebe hakarak atinji: maka hamenus prevalensia malnutrisaun, no defisiensia mikronutrienti ba feto no labarik, hodi hasae pratika ba susuben inan esksklusivu, no pratika komplementario hahan ba labarik kiik idade 6 to 24 mezes, no hasae konsumu masin iodu iha uma kain, no hasae konhecimentu no konsiensia komunidade ba pratika nutrisaun, hadia rekrusus humanu no kapasitasaun ba professional da saude sira, hametin kordenasaun ho instituisaun relevantes hodi asegura implementasaun programa

prioridade programa nutrisaun ba 2011 nian maka: reforsa kualidade no kuantidade servisu nutrisaun iha nivel hotu, reforsa supervizaun no monitorizsaun, kampanya advokasia ba nivel, hotu kona ba konsiensia nutrisaun ba dezennvovimentu hodi asegura familia saudavel nasaun forte MS009

4 comments:

Anonymous said...

avo lafaek koalia fali ona....heheheeee....hey belun nutrisionista Ministerio saude RDTL Sra Dircia ita boot aprende sai ba Distritu neba ne khaaa.....koalia konaba aihan konserteja iha ligasaun ho rendimentu lor-loron, manan 115 dolares ba Nivel I nee laos promove ema nia vida lor-loron maibe oho ema halus mak hanesan nee.....sa taan sira nebe desempregu la iha servisu, hahan la iha, SEMBAKO sae...hetan ka lae loron ida haan dala tolu....hau apoiu tebes artikel nee maibe hau sujere ita boot ba nati tuir matadalan SISCa.ho situasaun sira hanesan nee so advokasia mak bele muda ema nia mentalidade.
haruka ema haan dala tolu entaun kuitadu Ate logu deit....heheheeee..ChaaaaaO

Anonymous said...

obrigada avo lafaek nia komentario, sim los duni saida maka ita bot sujere ne'e los tebes, maibe, hau hakarak hato'o mos pontu devista balun relasiona ho ita bot nia sujestau,politikamente estratejia nutrisaun nian ne'e tenki eduka duni ema atu konsume aihan minimal loron ida dala tolu, tamba saida, ita hare katak prevalensia malnutriaun as liu-liu iha labarik tamba sira defisiensia ba mikro no makro nutrienti, pratikamente konhecimentu, atetudi no aplikasaun maka menus entaun, estratejia ne'e atu hanorin ema atu asesu ba aihan nutrivu. dala barak halo ema hanoin katak hahan nebe sira han ne e so habosu kabun, maibe lahare katak hahan ne'e benefisia ba ema nia kresimentu, dezenvolvimentu no sobrevivensia, nunemos atu iha kualidade rekrusus nebe diak hodi kompete ba dezenvolvimentu nasaun ida ne'e.Hau apoia tebes ba ita boot nia fo hanoin ne'e, matadalan SISCa los duni atu halo advokasia, tamba ne'e maka Ministerio da Saude, ho nia esforso makas, liu husi servisu saude distritais hotu atu, promove nafatin pratika fo hahan ba labarik kiik, hahu husi moris.Koalia konaba hahan no salario ne'e los duni i dazafiu bot ida, kondisoins hirak hanesan ne'e karik Governu maka tenki iha planu nebe justu atu bele hare assuntu ne'e liu-liu parte nebe kompetenti liu hodi hare dezenvolvimentu ekonomiku komunidade nian no agrikultura hodi hasae nafatin produsaun hahan rai laran, atu nune komunidade la dependente deit rendementu nebe iha, maibe sira bele rasik kria buat ruma nebe bele fo benefisiu extra ba sira nia moris loro-loron, liu-liu sira nia nesesidade basiza, automatikamente bele responde mos konsumu iha uma laran. lalika preokupa maun boot lafaek hau mos tun hela distritu to rins kleuk, ida ne'e maka ita nia komunidade nia moris, ita hamutuk maka bele atinji buat diak rtuma ba ita povo no nasaun, tamba ne'e hau husu mos kontribuisaun husi parte hotu atu fo apoio ba advokasia nutrisau,,,,Ha aaaaaaa. "Labarik inan nutrisaun diak, Familia Saudavel, Nasaun Forte.
Dili, 8 de Marsu, 2011
Dirce Maria Soares

Anonymous said...

Konaba taxa mortalidade inan no oan iha Timor Leste ba dadaun ne'e laos ona a'as iha rejiaun aziatiku maibe nia iha ona linha nebe Organizasaun Saude Mundial (WHO)determina ninia okos. Maske sei iha a'as oituan.
Konaba aspeitu nebe hamosu problema malnutrisaun, laos deit problema ema han ka la han ou hahan iha ka la iha. Maibe iha aspeitu barak hanesan aspeitu sosial-ekonomia, kultura, politika no seluk-seluk tan. Nune atu hadia ou hamenus problema malnutrisaun laos deit liu husi dalan ida "advokasia" maibe liu husi dalan wain atu kombate problema ne'e.
Obrigado wain....

miku said...

diak ne kapaz maibe quando diak liu governo e mDS tenki tulun NGo lokal nebe haalo programaa ba saude liu2 iha parte nutrisaun nian. bele fo tan rezultado nebe diak ba nutrisaun e bele hamenus mos.risk nebe boot iha timor e bom sucesu SR.dircia