Wednesday, March 23, 2011

SISCa Mak Mata dalan assistensia ba komunidade foho leten


Dili saude semanal, 18 de Marsu 2011 Ministerio da saude liu husi Dr. Nelson Martins MD,MHM,PhD halao vijita de trabalho ba iha area rural hodi hodi fiskaliza diretamente kondisaun povu nian. Sabadu fin de semana kotuk ministru da saude halo vijita ba suku asulau, Sub-Distritu Hatolia, Distritu Ermera hodi fiskaliza diretamente programa Servisu Integradu da Saude komunitaria SISCa ne’ebé implementa iha tinan tolu liu ba.
Implementasaun SISCa ne’e ajuda tebes komunidade sira ne’ebé hela iha area rurais no remotas dalabarak sira la duun kuidadu sira nia aan no sira nia saude.
Ministru da Saude iha ninia intervensaun hateten ohin hau mai iha ne’e no lao tuir fali suku-suku sira atu hare aktividade implementasaun SISCa ne’ebé lansa iha 2007 ne’e lao tuir duni buat ne’ebé planeadu ka lae nune’e realidade hatudu katak demografikamente Komunidade sira iha Susar tebes atu hetan asistensi a wainhira iha tempu udan hanesan iha ne’e kuandu udan boot komunidade susar atu ba lalais fasilidade saude tanba impaktu husi mota loes ne’ebé boot tebe-tebes.
Rejultadu aktividade SISCa ne’ebé durante ne’e lao iha komunidade nia leet fo vantazen boot ba komunidade, tanba ne’e sira antusiaismu tebes simu ministru da saude ho ninia komitiva no komunidade partisipa makas iha aktividade SISCa Asulau Sare ne’ebé halao durante loron tolu nia laran.
Komunidade suku asulau moris ijoladu tebes tanba suku ne’e rasik lokaliza iha mota boot rua nia leet nune’e aktivade SISCa ne’ebé halao ful-fulan ajuda tebes komunidade no husi SISCa mak sir abele hetan assistensia ne’ebé diak no adekuada ita hotu hein katak iha future mai bele iha diferensia ne’ebé boot no bele iha kualidade asistensia ba ita nia komunidade ne’ebé ita nai ulun sira konfesa katak populasaun sira ne’ebé hela iha foho area rurais, area remotas, foho leten no dolok kuak tenki hetan assistensia ne’ebé hanesan mos sidade bele realiza tuir duni implementasaun adekuada. MS001

No comments: