Saturday, March 19, 2011

DISKURSU DR.NELSON MARTINS,MD,MHM,PhD. MINISTRO DA SAÚDE BA TOMADA DE POSSE

DIRETOR NASIONAL e DISTRITAIS MINISTERIO DA SAUDE PERIODE MARCH 2011 – ABRIL 2013

Excelencitismo Senhor Presidente Komisaun Funsaun Publika;
Exmo/a Komisariu Komisaun Funsaun Publika;
Senhor Diretor Jerais Ministerios no Institusaun do Estadu; Senhor Inspetor e Diretor Jerais Serbiisu Autonomous Ministerio da Saude;
Distintos konvidadus; Senhoras e senhores

Ohin, Loron 11 de Marsu 2011 ita asisti fali prosesu Seremonia Tomada de Posse ba Diretór Saúde Nasional no Distrital, ne’ebe halao diretamente husi Exmo Presidente Komisaun Publica. Proseu ne’ebe oin seluk husi “tomada de pose” ne’ebe hala’o ona iha kotuk. Ida hatudu katak IV Governo Konstitusional Lidera husi Sua Excia Primeiro Ministro Sr Dr Kay Rala Xanana Gusmão iha komitmentu bo’ot hodi hari e kria funsaun publika ida que independente; hodi serbi diak liutan estadu no povu rai doben ida ne’e.

Ministério Saúde kontinua halao esforsu boot hodi reforma; re-strutura, remodela; renova no inova sistema no serbisu nasional de saude ho objetivu atu melhora diak liutan serbisu saude ho kualidade ba populasaun ; hodi hasae asesu de asistensia saude ba komunidade, liu-liu ba maluk sira ne’ebe to’o oras ne’e seidauk hetan asistensia saude diak. Maluk sira ne’ebe hela iha dolok kuak no foho leten iha area rurais sira.

Ho stratejia foun sira ne’ebe implementa husi Ministerio da Saude durante IV Governu Constititusional kaer ukun husi 8-8-2007 to’o ohin loron: hanesan SISCa, Pasta Mutin, Asesoria Nasional ba Melhoramento Jestaun de Serbisu, Komisaun Aprovisionamento Ministerio Saude, Komisaun Adhoc ba Melhoramento Jestaun e preparasaun SAMES ba empresa publika , Kriasaun grupo think-tank ba serbisu hospitalar e medicamentos; ba statiska saude no website; ba rekurso umano; ba plano e financas; ....ho objetivu atu haforsa liutan jestaun serbisu iha Ministerio Saude nia laran.

Iha area politika no desenvolvemento saude; MS liu husi reuniaun Konselhu dos Ministrus konsege produce decreto lei, rezolusaun do governo; despacho ministerial lubuk ida; maske barak mos sei iha prosesu diskusaun inklui esboco rejime Kareira spesial ba funsioanario Ministerio da Saude. Kriasaun Gabinete Peskisa e Desenvolvemento Saude (GPDS); desenvolve Plano Stratejiku Nasional de Saude 2011-2030 ( 20 Anos). Iha tempo hanesan melhora tan Serbisus personalisadas hanesan Hospital; Laboratory Nasional; INS; SAMES no Serbisu Saude Distritais liu husi implementasaun ou revisaun sira nia statuto .

Iha area rekurso umano : MS kontinue investe e kolabora ho Ministerio Edukasaun; UNTL; UI;UNPAD;UGM; UNDANA; Charles Darwin Univeristy; Fiji School of Medicine no RACS (PNG); Iskola Medicina ELAM iha Cuba, hodi haruka kandidatu sira ba iskola ensino superior ba Parteiras, enfermeiras; medicina; Farmacia, Analista; no technico professionais saude seluk nomos Mesterado, Doutorado; especialista. Ida ne’e hatudu komitmentu bo’ot tebes husi ministerio Saude atu garante rekursu umano ida sufisiente no ho kualidade atu fo asesu de asistensia ho kualidade ba povu Timor Leste.

Graduasaun e rekrutamento Mediku Jeral Basiku 18 hodi serbisu iha Centru Saude iha Teritoria Tomak hatudo dadauk ona kapasidade Ministerio Saude nian iha planeamento; rekrutamento no kolokasaun staff; ho apoia tomak husi Komisaun Funsaun Publika. Iha Fin de Febreiru 2011 Ministerio Saude simu estudante finalista 465 husi CUBA hodi re-integra sira iha fasilidade saude hotu-hotu iha teritorio laran; maske ho difikuldade oin-oin no ho kondisaun minimu maibe estudante finalista sira ne’e komesa hala’o dadaun ona sira nia internship ( pratika co-asistencia). Iha Tempo hanesan estudante Finalista D III Enfermajem no Parteira kuaje 100 husi UNTL/INS mos hala’o hela dadaun sira internship iha hospitais no klinikas sira iha rai laran. Dala ida tan; ida ne’e hatudu kapasidade e kompetensia de lideransa senhores/as diretor jerais; nasionais; distritais; chefe departemento; chefe unidade; no chefe CHC hotu-hotu.

Exellensia; senhores e senhoras:

Atinjimento no resultadu prestasaun de serbisu sira ne’ebe hau temi iha leten hatudu mai ita hotu konaba esforsu; dedikasaun; komitmento no spiritu de serbisu ne’ebe bo’ot tebes husi lideransa Saude husi Nivel Nasional to’o iha Postu Saude. Ba Senhores Diretores; Chefe Departementos; Chefe Unidade; Chefe Centru de Saude; ne’ebe mak hala’o durante periode Agusto 2007- to Ohin Loron. Ita bo’ot sira hatudu duni spiritu Nasionalismo; Profesionalismo; Dedikasaun umana durante hala’o imi nia mandatu. Spiritu ne’ebe kna’ar nain saude hotu-hotu persiza kaer metin wainhira hala’o sira kna’ar lor-loron hodi alkansa Objektivu luta ba Libertasaun Total “ Liberta Patria e Libertamos O Povu” .

Ho urgulho bo’ot tebes hau hakarak fahe ho imi hotu ne’ebe marka persenza iha fatin ida ne’e katak hau hetan previleju bo’ot bele kunhece; serbisu hamutuk; no liu-liu aprende buat barak husi imi hotu durante tinan 3,5 nia laran. Tan ne’e hodi Ministerio Saude no Governo nia naran hau hato’o agradece wain ba imi; no la haluha imi ninia familia ne’ebe fo apoia durante hala’o imi nia kna’ar maske iha susar no kontente nia laran. Ho hakraik an hau husu ba imi hotu ne’ebe mak ohin la tu’ur fali iha kargo de “Direksaun” atu kontinua hatudu imi nia dedikasaun iha serbisu fatin. Fo apoia masimu ba imi nia diretor no chefi sira, no tulun imi nia kolega sira wainhira sira persiza.

Distintos konvidadus Senhoras e senhores

Husi analisa indikadores sira ne’ebe tama hatudu resultdu diak hanesan incidencia TBC 145/100,000, Incidencia Malaria tun husi 214/1000 iha 2007 ba 103/1000 iha 2010 (liu husi metade iha tinan 3 nia laran); iha dia 24 de Marsu estadu Timor Leste sei deklara ba Mundo konaba eliminasaun Lepra; aleim de ida ne’e husi estudo DHS hatudu taxa Mortalidade Infantil tun: husi 60/100 iha 2003 ba 44/1000 iha 2009; taxa mortalidade Materna mos tun husi 660/100,000 ba 450-557/100,000; no indikadores saude sira seluk iklui imunisasaun ne’ebe melhora kompara ho tinan 3 kotuk. Survei ne’ebé Instutisaun Replubica Internasional hala’o iha rai Timor fin de ano 2008 hatudo katak “ 66% husi respondente hateten katak serbisu asistensia iha seitor Saude diak liutan” e 7 % maka hatene ita nia serbisu at liutan.

Maske nune’e; iha okaziaun ne’e hau hakarak partilha ho ita bo’ot sira konaba problema ou obstaklu ou dezafiu oin-oin ne’ebe Ministerio Saude sei enfrenta to’o ohin loron; no bele uja hanesan prioridade ida ba diretores sira ne’ebe ohin simu ona tomada de pose husi Exmo Presidente KFP’ atu resolve durante hala’o sira nia mandatu tinan rua oin mai. Problema/obtaklu/dezafius sira ne’e hetan rasik husi hau nia visita de trabalho ba distritu; liu husi observasun; intervista no diskusaun oin-oin; ho mos informasaun husi grupo think-tank sira; no reuniaun Konselhu diretores; Konselhu Personalizadu e Konselhu Koordenadores iha ministerio saude nia laran; hanesan tuir mai ne’e :

Iha Area Asistensia De Saude :

Ate presente data; Ministerio Saude sei hetan nafatin keichas husi paseinte e Komunidade konaba “atitude ne’ebé la aseitavel“ kna’ar nain saude sira hanesan hakilar ema moras; la fo atensaun ba moras; la empati ho ema moras; la hala’o sira kna’ar atu serbi ema moras. Problema stock out aimoruk sei nafatin akonteche iha SAMES no fasilidade saude hotu maske ho porsentaze 5- 17%; inan isin rua barak seidauk hetan asistensia husi kna’ar nain saude sira; labarik barak seidauk hetan immunizasaun kompletu; pasien TBC, Lepra no Moras kronik barak mak sei drop-out nafatin husi tratamento. Pasien Diabete Mellitus, Asthma; Cardiovaskuler; epilepsia no saude mental barak mak seidauk hetan asesu ba tratamento. Maluk barak seidauk hatene importansia konaba saude dental e asistensia ba saude nehan sei susar atu hetan asesu. Ita nia maluk barak sei susar tebes atu hetan asesu ba informasun e asistensia saude. Maluk barak mak laiha asesu ba be mos, no la hatene informasaun no pratika hijiene no sanitasi iha sira nia area. Maluk barak labarik, inan isin rua, katuas e ferik barak mak sei infrenta situasaun malnutrisaun.

Problema iha area jestaun

Jestaun financas:

Maske, koalia bebeik konaba dezentralizasaun maibe iha realidade sei iha centralizasaun forte tebes intermus de jestaun de gastus korentes iha Ministerio Saude nia Laran. Seidauk implementa prosesu monitorizasun diak husi serbiisu centrais ba direksaun ou institusaun ne’ebé simu osan. Dala barak DN plano e financas MS no diretor sira preokupa liu ba oinsa gasta osan sira ne’e duke preokupa ba resultado saida mak tengki hetan husi gastos sira ne’e. DNPF Sei demora haruka osan ba distritus sira e halo relatorio ba Ministerio das Financas. Direksaun, Institusaun; no serbisu saude distritais sira gasta osan la tuir plano ou DIP ne’ebe aprovadu tiha ona. Pasta Mutin la implementa didiak e iha tendensia diretores sira la utiliza ofisial financas sira ne’ebe rekruta ona ba sira nia institusaun ida-ida.

Jestaun logistik;

Problema mina; Jestaun e manutensaun Kareta; Jestaun e Manutensaun Edificio; Jestaun e Manutensaun Ekipamentos Medikus; Jestaun Armajenamento e distribuisaun bens; Serbisu Aprovisionamento ne’ebe sei hetan protesta husi empresario ho parseiros sira; tarde iha prosesu pagamento (PO) ba empresa sira; problema disiplina de serbisu; frakeja iha sistema administrasaun. Serbisu Administrasaun; Logistik; Aprvosionamento; Ekipamentos iha tendensia foka liu ba serbisu centrais sai hanesan obstaklu bo’ot ba melhoramento serbisu iha fasildade saude; serbisu autonomous no serbisu saude distritais.

REKURSO HUMANO;

Distribusaun staff tuir institusaun no ratio per pasien ne’ebé seidauk hetan atensaun masimu husi serbisu centrais, autonomuos no distritais; laiha mekanismo atu liga performansia staff ida ho desenvolvimento kareira no premiu (reward) baseia ba nia TOR no JOB Description; seidauk iha mekanismu diak atu implementa disiplina ho etika de odontolojia iha serbisu fatin; Maske maioria staff iha TOR mas barak mak laiha sira nia Job Description liu-liu iha hospitais no CHC sira.

SERBIISU SAUDE DISTRITATIS;

Diploma Ministrial konaba statuto Serbiisu Saude Distrital seidauk implementa didiak; dala barak diretor sira rasik la disemina informasaun ou instrusaun husi serbiisu centrais ba nia staff sira. Sei problema iha komunikasuan e koordenasaun de serbisu; SISCa seidauk implementa didiak tuir guia; Diretor saude distritais; Chefe CHCs no Diretor Nasionais sira inklui Asesor sira to’o agora seidauk halo esforsu masimu atu implementa Rejistu Saude Familiar ho Pasta Mutin.

Excellencias; Distintus Konvidadus; Senhoras/res

Atu resolve asunto sira ne’e hotu ita tengki serbisu makas liutan, dedika ita nia an makas liutan; fahe barak liutan ita nia tempo, matenek no enerjia ho ita nia maluk sira ne’ebé percisa ita. Tamba ne’e maka ohin, iha okaziaun diak ida ne’e; hau hakarak bolu atensaun ba maluk sira ne’ebé foin simu Tomada de Pose katak

“ ita boot sira nia kna’ar no funsaun ne’e importante atu haforsa liutan areas desenvolvimentu prestasaun saude liu-liu iha ita bo’ot sira nia serbisu fatin”. Simu tomada de posse ho nia objetivu hodi sai nudar serbiidor ne’ebé mak diak ba ita nia maluk sira ne’ebé presisa tebes ita. Kaer metin prinsipiu inparsialidade no leal ba estadu durante halao imi nia knar hanesan diretor.

Hanesan Lider no mos Jestor (manager) , ita boot sira tenki halao kwalitas F5 iha Lideranca nain: Forte iha foti decisaun, Firmi iha acao, Fiar an tan baseia ba lei no regulasaun ; ho Fee hodi Serbii; no prontu atu Fahe nia tempo no matenek ho ema sira ne’ebé nia lidera no serbii. Organisasaun ida atu lao diak tengki iha duni lideransa ida ke diak ho kwalidade hanesan temin iha leten. Ho kwalidade sira ne’e lideransa sira ne’e tengki iha kapasidade no brani foti decisaun; iha korajem atu enfrenta dezafius no obstaklu; hatene desenhu programa atu bele fo asistensia diak liu ba pasen sira. Lideransa ida que diak tengki mos rona nia staff, simu kritika maibe mos tengki hamrik firmi iha lei no regulamento nia leten, tengki kaer metin prinsipio serbiidor no interese komun povo no nasaun nian.

Distintos konvidadus Senhoras e senhores

Nudar Ministro da Saúde, hau iha esperança katak Maluk sira ne’e be foin simu ou sira ne’ebe uluk simu tiha ona Tomada de Pose sei hala’o sira nia knar ho diak, kaer metin transparensia, kontabilidade no laran luak atu serbii a ema sira ne’ebé presiza sira. Sei kuda no haburas esperitu Nasionalismo, profesionalismo no dedikasaun humana i kaer metin prinsipio Ethos, Pathos e Logos iha sira nia serbiisu loron-loron .

Hau mos iha esperansa katak durante halao sira nia knar loron-loron sei serbiisu hamutuk no hakoak ema ou parte hotu atu desenvolvemento sistema saude nasional Timor Leste; tuir prinsipio

“Visaun Ida- Liman Barak- Serbisu Hamutuk atu halo Diferensa ba prosessu Desenvolvimentu Saúde ne’ebe sustentable”.

Antes remata hau hau hato’o paraben’s ba emposadu sira no sira ninia familia ba susesu no konfianca boot ne’ebé ohin Istadu Timor Leste liu husi KFP no MS tau iha sira nia kabas.

Obrigadu

No comments: