Thursday, October 07, 2010

Ministerio saude Suksesu husi AETL

Prezidente Asosiasaun Emfermeirus de Timor Leste Luis Lobato hateten, nia parte la iha indifidu katak , Ministeriu saude hetan suksesu, Tamba memrus AETL mak servisu makas Prezidente AETL nebe mos nudar Eis Vice Ministru Saude kasu lia hirak nee ba Jornalista sira iha salaun delta Nova, dili Kinta 07 de Outubru 2010.
Tuir Luis Lobato la iha rasaun katak, Ministeriu saude lao ba kotuk no la iha razaun AETL tenki hakiduk ba kotuk, tanba organizasaun ida atu forte tenki iha rekursus Humanus nebe forte, matenek no tenki iha orsamentu hodi bele apoia implementa ema nia matenek nebe iha.
Tanba iha timor leste agora iha matenek barak, Ministeriu saude mos iha ema matenek no iha orsamentu.
Hau fiar katak, Infermeirus sira hahu husi 1942-2010 hanaran aan katak, infermeru mak pioneru ba asistensia saude ho dezinvolvimetu saude iha timor leste, tanba nee hau hanoin katak durante tinan sanulu wainhira hau kaer pasta hanesan Prezidente AETL infermeiru tomak iha hanoin katak tenki hili duni prezidenti foun hodi kontinua haburas servisu ida nee ba oin.
Kongressu ba datolu AETL nian nee atu hili lideransa foun no oinsa atu halo koperasaun diak liu hodi hamosu defini planu servisu nebe diak, Konkretiza kondisiona ho situasaun saude iha Timor leste.
Iha Parte seluk ministru saude Dr. Nelson Martins haktuir kongresu ida nee pozitivu teb-tebes tanba asosiasaun profesionalizmu iha sira nia estatutu rasik wainhira mandatu hotu sira.
Hanesan Ministru saude hau haktuir katak ministeriu saude desde inisiu iha asosiasaun barak mak hamahon aan iha nia okos, wanhira asosiasaun forte bele apoia malu hodi mantein profesionalizmu fiar katak iha futuru koperasaun entre asiasaun sira ho Governu bele lao diak liutan.MS01

No comments: