Sunday, October 10, 2010

Diskursu S. E Ministro Saúde RDTL Dr. Nelson Martins, MD, MHM, PhD.

Iha Abertura Loron Mundial Saúde Mental
kinta Feira 07 Outbru 2010.
Hau hakarak fo obrigadu ba ita boot sira hotu nebe ohin marka prejensa iha ne’e komemora tinan-tinan loron mundial ba Saúde Mental nian. Eventu importante ida ne’e iha timor leste, no iha mundu tomak.
SAÚDE MENTAL
Tinan ida ne’e ita foka liu ba ligasaun entre moras mental no moras fiziku kroniku.
Aspetu rua ne’e importante atu kumprende katak Saúde mental no Saúde Fiziku labele separa/hafahe.
Sira iha ligasaun ba malu.
Saudavel moris diak presija Saúde fiziku diak no Saúde mental nebe diak mos.
Ema nebe ho moras kroniku ba tenpu naruk, sempre hetan problema hanesan moras depresaun.
Nune’e mos ema sira nebe ho moras mental iha risku ass atu hetan problema fiziku.
Maioria moras kroniku, hanesan moras cardiovascular no respiratoria, diabetes no kankru, 60 %
Kauza ema mate iha mundu.
Resolve problema depresaun, anxiedade no moras mental seluk nebe iha ligasaun ho kondisoins kroniku bele kontribui ba kualidade moris saudavel, Hadiak medical outcome no redus numeru mortalidade.
Ministerio Saúde hamutuk ho organizasaun Non Govermental, sei servisu hamutuk atu hasa’e konhesementu publiku nian no tau konsiderasaun ba moras mental no ema sira nebe sofre moras ne’e.
Ami sei promove nune’e hadia politika publiku hodi reforsa diagnostiku, Trataementu, no suporta servisus ba sira nebe presija apoiu ne’e liu husi kuidadu Saúde primaria.
No liu husi advokasia no edukasaun, ami sei tenta atu redus stigma no diskriminasaun nebe impede ema atu buka assistensia ka tulun.
Hau enkoraza sidadaun hot-hotu iha Timor Leste hodi mai hamutuk no suporta Governu no Organizasaun Non Govermental nebe agora dadaun servisu atu halo Saúde mental sai mos prioridade ida iha komunidade iha ita nia nasaun.
Hamutuk, ita hotu sei halo diferensia ida no promove komunidade no sidadaun mentalmente saudavel. MS01

No comments: