Thursday, January 26, 2017

MS, PDHJ no IGE Lansa Relatoriu Formasaun Konjunta ba Kargu Diretores no Renovasaun Assinatura Acordu Servisu Hamutuk


Ministério da Saúde, Provedoria dos Direitus Humanus e Justisa no Inpecçao Geral do Estado iha loron Quarta feira 30 Marsu 2016, iha Palacio das Cinzas Ministerio da Saude halo mini seminariu publikasaun relatoriu formasaun konjunta ba Servisus Saude Municipio sira kona-ba boa governasaun ba dirijente sira no hahu iha fulan Maiu 2015 final iha Dezembro 2015.

Iha tempo hanesan servisus entre instituisaun tolu ne’e mos assina fila fali acordu servisu hamutuk (ASH) hodi extende ba tinan 2016 nian hodi kompleta fo formasaun ba dirijente sira iha Servicos Centrais Ministério da Saude inklui mos servicos personalizados no kargo xefia sira hotu. Tanba primeiru faze nian remata ona e agora atu kontinua ba segundu faze ba nivel sentral, personalizadu no mos dirijente ospitais referensia sira.

Ministra da Saúde, dra. Maria do Céu Pina, iha diskursu ne’e hatete, formasaun ne’e hetan partisipasaun maximu husi dirijente sira, tamba formasaun refere importante tebes ba sira para bele pratika iha sira nia servisu. Nia dehan, formasaun conjunta (PDHJ, MS no IGE) fo formasaun kona ba boa governasaun. Ne’e duni Ministério da Saúde mos lori materia oinsa bele halo atendementu publiku ho di’ak, nune’e bele la’o tuir sistema no regulamentu ne’ebe Ministério da Saúde iha.

Alende ne’e, Provedor Direitus Humanus no Justisa, Silveiro Pinto hatete, koperasaun ida ne’e atu halo formasaun ba dirjente no kargu xefia ho intensaun atu promove boa governasaun iha Ministerio da Saúde. Ne’e duni sira ne’ebe  tuir ona formasaun hodi hala’o knar ho dia’k. Tamba sira nudar servidor estadu ho efisensia efikasia ba komunidade, tamba ita sira ne’ebe mak servisu instutuisaun estadu nudar servidor, ita atu servi, ita nia liu rai sira mak povu, ita hotu-hotu sai atan, entaun atu hala’o knar ne’e ho didi’ak dever PDHJ nee’be iha area boa governasaun ninian tenki buka kopera ho instutuisaun sira atu nune’e par abele halo formasaun di’ak ba servidor estadu, estadu iha Ministério hotu-hotu,’’tenik Silveiro. Silveiro informa, hakarak halo atendemento di’ak ba komunidade hodi nune’e sir abele goza direitus umanus liu-liu ba saúde. “Ha’u agradese ba fasilitador sira husi instituisaun tolu hanesan PDHJ, MS no IGE, tamba fo tempo hodi hala’ao formasaun ba ita nia kolega sira iha Município.

Entretantu, Inspetor Geral Estadu (IJE), Francisco de Carvalho hatete, formasaun nee’be hala’o ba dirjente no kargu Xefia para atu kompleita malu, tamba bainhira mosu problema iha instituisaun laran defisil atu ajuda malu. Tamba liu husi formasaun bele fo hanoin hodi hadia failhansu nee’be iha. “ Ita halo

No comments: