Tuesday, July 05, 2011

Bazeia ba IHR 2005 MS Implementa Portu Saude iha Pontu Estrada Railaran

Ministériu Saude realiza workshop ho intensaun atu implementa Portu Saude iha pontu estrada bazeia ba Internasionál Health Regularations (IHR) 2005.

            “Importansia husi workshop ne’e atu fo hanoin ba Regulamentu Internasionál Saude 2005 ne’ebé hahú halo nia revizaun depois adopta iha 2005”, informa Duarte Ximenes, reprezentante Ministru Saude, ba públiku iha workshop konaba implementasaun Portu Saude iha Pontu Estrada iha railaran, iha salaun Delta Nova Tersa 10 Maiu  2011.
            Ximenes esklarese katak uluk kedas iha ona regulasaun internasionál adopta rezolusaun ba rezolusaun Asembleia Mundiál Saude ba dala 48, no adopta bazeia ba situasaun risku saude públiku nune’e TL adopta regulamentu internasionál foun ho naran Internasionál Health Regulations 2005 no aprova liuhusi Rezolusaun Asembelia Mundiál Saude ba dala 58.
            “Iha rezolusaun ne’e obrigasaun nasaun hotu inklui TL ne’ebé tenki halo hodi apoiu saude mundiál iha tinan 2010 ne’e ho apoiu WICO ita hahú implementa Internasionál Health Regulations medidas implementasaun sei aprezenta husi Konsellu Diresaun MS wanhira sente importante”, afirma Ximenes.
            Nia hatutan katak importante mak hadi’a sistema laboratórium, hadi’a sistema vijilansia moras, sistema informasaun no ekipamentus iha fatin ne’ebé dezignadu hodi hola medidas ne’ebé mak foti bazeadu ba lei.
            Iha fatin hanesan reprezentante OMS ba TL, Dra.Paramitha Sudharto hatete IHR i importante atu haree ba moras ne’ebé hada’et husi nasaun ida ba nasaun seluk hanesan flu burung ne’ebé akontese iha rai bara-barak. Presensa turista sira iha tempu moras ne’e bele hada’et kedas ba seluk hanesan Xina no Hongkong da’et ba to’o Canadá no Indonesia hodi hamate ema barak. Liuhusi akontesementu hirak ne’e OMS foti desizaun hamósu IHR nu’udar resposta ba moras hada’et ne’ebé ameasa dadauk ema nia vida umanu iha mundu ho interaksaun imediata.
            Entertantu xefe Departamentu CDC Carlito C. Freitas hatete nasaun hirak ne’ebé sai hanesan membru IHR iha dever obrigasaun atu implementa programa harii seguransa saude públiku internasionál no tau matan nafatin ba impaktu saude públiku. Nune’e objetivu implementasaun Portu Saude iha Pontus estradas atu hapara ka prevene moras hada’et internasionál liuhusi meius transporte ne’ebé liu husi aviazaun marítima no viajen terrestre.
            Salvadór nu’udar IHR office ba WHO (OMS) hatete, estabelesimentu Portu Saude iha Pontus estradas iha TL hanesan unidade ida ne’ebé harii’i iha MS nia okos 2011 hetan suporta tékniku husi OMS ho MS.**

No comments: