Thursday, December 02, 2010

“TL na’in 202 Pozitivu Virus HIV & SIDA. 49 hala’o hela tratamentu ARV no 22 mate”

DADUS HUSI MINISTERIO SAUDE RDTL

Saude-Semanal, Loron  Mundial  HIV & SIDA hanesan  loron ida importante  tebes  ba mundo  tomak.  Tamba  ne’e 1 Desembro tinan-tinan  Ministériu da Saúde  ho nia  parseiro hotu  husi  Internasional  no Nasional  hamutuk  ho  povu  Timor  Leste  tomak  Selebra loron   espesial ida ne’e iha distritu  hotu – hotu. Tinan 2010 Ministériu Saúde Selebra loron Mundial HIV/AIDS ho Thema  Maluk  ne’ebé  iha  ona  HIV & SIDA , nia  mos  ita  nia  Kolega “
Hodi fo hanoin tan no fanu  hikas  no konvida  povu Timor  Leste  tomak,   mai  hakas aan ho konsiensia  tomak hodi   buka  hatene  rasik  informasun  ne’ebé loos   konaba problema  transmisaun  no  prevensaun  HIV & SIDA hodi nune’e  bele  proteze ita  nia aan, Ita nia  familia, Ita nia  Povu no  ita  nia  Rai  doben Timor  Leste   husi virus  HIV  & SIDA.
Ita  hotu hatene  katak  virus  HIV sai  amiasa  bo’ot  tebes  ba dezenvolvementu  Nasaun  iha Mundu  hotu nune’e  mos  ba ema  nia vida   tamba  ne’e, Ita  ida – idak  tenki  prepara aan  hodi  responsabeliza no kuidadu  ba ita nia  Saúde  rasik  hanesan liufuan   diak ne’ebé  Ministériu da  Saúde  sempre fo sai  ba  publiku  katak :  

Ita  nia  Saúde   iha  ita nia  liman  rasik
Ne  signifika  katak   ita duni maka primeiru  tenki  fo atensaun bo’ot  ba  ita nia  Saúde  no  hadook  aan  husi  hahalok  ne’ebé  de’it  maka  bele   lori  ita  ba  susar no terus  nia  laran no labele  tau de’it  kulpa  ba mediku  no ema  seluk.
Povu  Timor  Leste  tomak,  Tenki iha  konhesimentu  lolos konaba  transmisaun  no prevensaun  HIV & SIDA para bele  kria  estabilidade no ambiente  ne’ebé  hakmatek,  Ita nia moris rasik  ho Saúde  ne’ebé  saudavel  hodi  bele fo  kontribuisaun  makas    ba  desenvolvimento  iha  parte  hotu – hotu no bele  proteze  Nasaun  husi  amiasa  hotu-hotu liu – liu  husi virus  HIV.

agora  ita  iha  ona maluk  202 maka   moris ona   ho  Virus  HIV  & SIDA. Husi  nomor  ida ne’e nain  49 mak  hala’o hela tratamentu  ARV  no 22  maka   mate ona,   Hodi  soe  hela  kaben feto no mane no oan  ki’ak barak.  Situasaun  ida ne dezafia  tebes sentimentu umana  ita hotu  nian hodi  luta  makas  liutan kontra  transmisaun  HIV no labele husik  tan  ema moras, terus ka mate tamba  HIV  &  AIDS.

Rekomendasaun Husi Ministériu Saúde RDTL Ba  maluk  sira  ne’ebé  moris hela  ho HIV  SIDA ,  lalika  tauk  no  prekupa  ho imi  nia  Saúde tamba  Ministériu  da  Saúde   servico  no  esforsu makas  hela,  Prepara  nafatin  Aimoruk ARV  no nutrisaun  hodi  tau  matan no fo   apoiu  ba imi  nia  Saúde.
husu  ba Povu Timor  Leste  tomak  atu  bele  servico  hamutuk  ho entidade  Ministériu  da Saúde  iha Distritu hotu-hotu  hodi   halokan  tia  hahalok  stigma  no diskriminasaun  ba maluk sira  ne’ebé moris  hela  ho  HIV & SIDA, no  tenki hakbesik  an ba  sira.  Sira  persiza  ita  hotu nia  karidade  no  hadomi   atu  fo  Kaman  no enkoraza  sira  hodi  bele  dezenvolve  moris  hanesan  ema seluk 
Ministériu  da Saúde kumpri nafatin  nia  mandatu hodi  esforsu makas, oinsa  atu  salva  povu no Rai  doben  Timor  Leste  husi  virus  HIV no moras sira  seluk  ne’ebé  amiasa tebes ba ema  nia moris.

Tamba  ne’e Ministériu da  Saúde ho nia  parseiro  hotu  Dezenvolve ona strategia Nasional ida  ho durasaun  husi 2011 to 2016,  hanesan   “ Mata  Dalan Ida “  hodi  fortifika  liu  tan  Programa  Prevensaun  HIV & SIDA   iha   Nasional  to  iha  teritorio  tomak.
Responde ba nesecidade  povu nian   maka Ministériu  da  Saúde  hari tan sentro de  Volontariu akonseilamentu ba koko ran  ( VCT )  iha  Distritu hotu – hotu  atu  bele facilita  diak liu tan  povu  nia  moris  ho informasaun HIV & SIDA  ne’ebé  los  liu.  Tamba ne’e maluk  tomak  atu   lalika moe  ka  tauk, ba  visita   VCT  ne’ebé  hari  ona  iha imi nia  Distritu tamba  iha  neba  imi sei  hetan  informasaun ne’ebé  los liu hodi hadok  an  no salva  imi nia moris husi  amiasa  virus  HIV.

Responde  mos  perkupasaun   inan no  oan mak  Ministériu  da  Saúde  dezenvolve  tan  programa  foun  ida ho naran  “ PMTCT “.   Hanesan  metode  ida  ke diak  tebes   atu halo Tratamento hodi  Prevene   transmisaun  HIV  husi  inan  ba oan.

Edukasaun Sexual  Importante tebes atu  eduka  ba  joven  sira.
Tamba  iha joven sira  nia moris  dala  ruma  hetan  dezafius bo’ot  atu  foti  desizaun  relasiona  ho  sira  nia moris  sexualidade no Saúde  reproduktiva  ne’ebé  bele  fo  impaktu  ba  sira  nia  Saúde no moris  iha  sociadade  nia leet.
Edukasaun  Sexual  sei   hanorin  ba   joven sira ho  informasaun ne’ebé klaru konaba  sexualidade  no Saúde reproduktiva  hanesan  parte  bo’ot   ida   husi prosesu dezenvolvimentu  ba joven sira  nia  moris.
Eduakasaun  Sexual  sei  fornese  informasaun  ne’ebé bele  fasilita  moris  ho  kualidade moral   ba joven sira hanesan  tuir mai ne
Joven sei  kumpriende sira  nia dezemvolvementu  fisiku  no Psikologia
Joven sei kumpriende  karakteristik  sexual  sekundaria durante  progresu dezemvolvementu hormonal iha  sira  nia  isin
Joven  sira  sei  kumprinde konflitu  ne’ebé  sempre  mosu  entre  sira  nia  emosaun iha  prosesu Sosial
Joven  sira sei kompriende katak  ema hotu iha  direitu  no dever  atu hala’o  relasaun sexual  maibe  tenki  halo ho se  no sei la hala’o relasaun Sexual  arbiru  de’it

Inan  no aman  sei  kumpriende  no akompanha  prosesu  dezemvolvementu  sira  nia  oan  husi  labarik  to adultu no atu  for  suporta wainhira  presiza

Problema  HIV & SIDA  la’os   responsabilidade Ministériu da  Saúde  mesak de’it   maibe   ema  hotu  ne’ebé  agora  dadaun  moris  no  hela  iha   Timor  Leste  nia responsabilidade tomak.
Tamba  ne’e partisipa aktiva iha  Programa Nasional  Prevensaun HIV & SIDA  ne’ebé  prepara no hala’o  hela  husi  Ministériu da Saúde  ho  nia  parseiro  hotu.
Mai  ita fo liman ba malu   no tau  hanoin hamutuk  hodi  defende  no proteze  ita nia  povu no  rai  Doben Timor  Leste husi  problema  transmisaun  HIV.MS01 http://www.kadalakpress.blogspot.com/

No comments: