Tuesday, November 23, 2010

Stock Out Aimoruk Iha Distritu Vikeke “500 Kapsula Parsetamol Ba Kada Postu Saude” Mario Afirma"

Saude-Semanal, Maske iha konstituisaun RDTL artigu 57 hateten estadu hatene ema hotu  nia direitu ba Saúde, Asistensia mediku sanitaria no dever atu defende no promove direitu, Nune’e mos estadu hala’o no hari mos servisu nasional Saúde universal. Ema hotu-hotu iha kbiit ho gratuita tuir lei haruka.
Aleinde ne’e konstituisaun mos garantia, Servisu nasional tenki iha fatin barak, Labele hamutuk de’it iha fatin ida hodi nune’e ema hotu bele hola parte, Maibe iha fatin balun servisu Saúde seidauk la’o ho di’ak hanesan iha Internamentu distritu vikeke ne’ebé oras ne’e dadaun infrenta menus aimoruk.
Wainhira parteira no infermeiru sira atu fo asisstensia ba komunidade ho di’ak, Konserteza tenki iha aimoruk no material ne’ebé sufisiente" tanba ne’e hakarak informa ba ita bo’ot sira katak oras ne’e dadaun ami Distritu Vikeke menus tebes aimoruk.
Xefe Saúde distritu ne’e mos akresenta liutan katak dalawain sira hatoo proposta ba SAMES husu aimoruk maibe kadaves la tuir numeru ne’ebé sira husu, Nune’e aimoruk ne’ebé principal tebes atu uza iha distritu menus. Atu fo hateten deit katak Saude Distritu Vikeke presija tebes aimoruk mak hanesan Klorokina, Parasetamol, Amoxilin no Kontri.
Realidade hatudu katak ami iha postu Saúde 23 nune’e ami presija parasetamol  40.000 hudi nune’e bele distribui ba fatin hirak ne’e, Maibe dalaruma sira fo de’it 20.000 entaun ida ne’e sai difikulidade ba ami hodi jere aimoruk sira ne’e. Nune’e ninia lozika katak postu Saúde ida ami fo de’it 500 difisil teb-tebes.
SAMES mos kadaves fo Aimoruk ne’ebé la tuir sira nia pedidu hodi no fo fali aimoruk seluk ne’ebé la tuir sira nia proposta.
Sorin seluk postu Saúde Sani-ahu ho Bahatata menus tebes aimoruk tamba kondisaun dalan no mudansa klimatika nune’e foin mak drop aimoruk balun ba. Maibe ami mos sempre halo klinika movel hodi atende nesesidade urjente komunidade nian. No SISCa kontinua lao hanesan bain-bain Tenik xefe Saúde Distriu ne’e”.MS01

No comments: